Privacy

Ingangsdatum: dit Privacy Reglement werd bijgewerkt op 14 september 2023 en treedt in werking op deze datum.

1. Algemeen

Dit Privacy Reglement omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van Clavis BV, met maatschappelijke zetel te Herkenrodeabdij 4B, 3511 Hasselt, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0421180334 (RPR Hasselt) ("Clavis", "wij" of "ons") met betrekking tot uw Persoonsgegevens (waaronder mogelijks Studentgegevens) die via de Licentieserver, de Websites en de Applicatie door Clavis worden verzameld en Verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke.

Bescherming van Persoonsgegevens is van groot belang voor Clavis. Clavis respecteert uw privacy en verzekert dat de Persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Privacywetten.

Dit Privacy Reglement omschrijft meer bepaald welke informatie verzameld en Verwerkt wordt, de doeleinden van het Verwerken, met wie Persoonsgegevens gedeeld mogen worden en de keuzes die u kan maken betreffende het gebruik van de Persoonsgegevens door Clavis. Het beschrijft ook de maatregelen die genomen worden om de veiligheid van de Persoonsgegevens te verzekeren en hoe u contact kan opnemen met Clavis om uw rechten met betrekking tot inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, intrekken van uw toestemming en bezwaar uit te oefenen.

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, de Applicatie te downloaden, te installeren of te gebruiken, en/of Persoonsgegevens in te geven op de Licentieserver bevestigt u dit Privacy Reglement te hebben ontvangen, gelezen en begrepen.

Houd er rekening mee dat alvorens u Persoonsgegevens in bepaalde rubrieken van de Website, Applicatie of Licentieserver gebruikt of verstrekt, u gevraagd kan worden om uw toestemming met dit Privacy Reglement elektronisch te bevestigen door een specifiek vakje aan te vinken. Uw bevestigende actie [het aanvinken van het betreffende vakje] en uw gebruik van de Website, de Applicatie en/of de Licentieserver betekenen dat u akkoord gaat met de verzameling, de Verwerking, het gebruik en de overdracht van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Reglement.

Onze registratie van uw toestemming met dit Privacy Reglement, met de datum hiervan en met alle toekomstige wijzigingen van dit Privacy Reglement wordt beschouwd als afdoende schriftelijk bewijs van uw toestemming.

2. Definities

 • Applicatie: Clavis Platform is een website die toegang geeft tot de Clavis Webshop en, mits inloggen, tot de modules Clavis+ en Klaslezen;
 • Applicatie Account: de account gecreëerd door een Gebruiker of Onderwijsinstelling op de Licentieserver waarmee toegang tot de Applicatie
  verkregen kan worden;
 • AVG: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
  persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("algemene verordening
  gegevensbescherming");
 • Gebruiker of u: iedere persoon die de Applicatie heeft geïnstalleerd en/of over een Applicatie Account beschikt;
 • Google: Google, Inc., met maatschappelijke zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS;
 • Licentieserver: de licentieserver waarop het accountbeheer van de Applicatie geregeld wordt;
 • Onderwijsinstelling: een persoon die Studentgegevens of Persoonsgegevens van medewerkers (zoals bv. leraars, IT-beheerders e.d.) ingeeft op
  de Licentieserver;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een
  natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
  identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
  genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Privacywetten: de AVG en diens implementatiewetten;
 • Privacy Reglement: het huidig privacy reglement;
 • Clavis: Clavis BV, met maatschappelijke zetel te Herkenrodeabdij 4B, 3511 Hasselt, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0421180334 (RPR Hasselt);
 • Studentgegevens: Persoonsgegevens van studenten en/of leerlingen van een Onderwijsinstelling door Clavis verkregen van de respectievelijke
  Onderwijsinstelling;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen
  of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerken, Verwerkt of Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van
  Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de
  Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt;
 • Websites: de volgende websites worden beheerd door Clavis: www.clavisbooks.com, www.clavisbooks.com/clavisplus, www.klaslezen.be,
  www.klaslezen.nl

3. Voor welke doeleinden verzamelt Clavis Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de Applicatie en de Licentieserver tot uw beschikking te stellen, hierbij inbegrepen het streamen, downloaden, installeren, registeren, gebruiken en toegang verkrijgen tot de Applicatie en de Licentieserver (accountbeheer).
 • Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen - Artikel 6, 1., (b) AVG.
 • Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming - Artikel 6, 1., (a) AVG.
 • Om de Applicatie en de Licentieserver operationeel te beheren, de toegang daartoe te blokkeren, verdere updates beschikbaar te maken en deApplicatie en de Licentieserver te verbeteren en/of aan te passen (operationeel beheer).
 • Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen - Artikel 6, 1., (b) AVG.
 • Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming - Artikel 6, 1., (a) AVG.
 • Om uw vragen te beantwoorden, klachten te behandelen, problemen op te lossen en met u te communiceren voor doeleinden gerelateerd aan de Applicatie en de Licentieserver (service & support).
 • Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen - Artikel 6, 1., (b) AVG.
 • Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming - Artikel 6, 1., (a) AVG.
 • Om het gebruik van de Applicatie en de Licentieserver te analyseren en te rapporteren, en om uw ervaring te personaliseren en te beheren.
 • Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen - Artikel 6, 1., (b) AVG.
 • Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming - Artikel 6, 1., (a) AVG.
 • Om u toe te laten zich online via de Websites of in persoon (bv. op een beurs) in te schrijven voor de volgende doeleinden: om workshops en infosessies bij te wonen, om demoversies van de software aan te vragen, om door ons gecontacteerd te worden indien u interesse heeft in onze producten of diensten en om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven en mailings.
 • Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Clavis, door onze verbonden vennootschappen of door andere derde partijen (zoals met name bestaande of potentiele zakenpartners, leveranciers, klanten, overheidsinstanties of rechtbanken), behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan deze belangen - Artikel 6, 1., (f) AVG.
 • Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming - Artikel 6, 1., (a) AVG.
 • Om andere gerechtvaardigde doeleinden te vervullen die u werden meegedeeld op het moment waarop u uw Persoonsgegevens heeft verstrekt.
 • Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Clavis, door onze verbonden vennootschappen of door andere derde partijen (zoals met name bestaande of potentiele zakenpartners, leveranciers, klanten, overheidsinstanties of rechtbanken), behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan deze belangen - Artikel 6, 1., (f) AVG.
 • Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Clavis rust - Artikel 6, 1., c) AVG.

4. Aan wie kan Clavis Persoonsgegevens meedelen?

De Persoonsgegevens kunnen enkel aangewend worden in het kader van hogervermelde doeleinden door Clavis BV en haar dochter-, zuster- of rechtstreeks gelieerde bedrijven zoals Clavis Nederland (Avain BV) en Willewete VZW.

We zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen of anderszins openbaar maken, behalve zoals hieronder beschreven of tenzij met uw voorafgaande

uitdrukkelijke toestemming.

Het kan noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen:

 • in het geval van een fusie, een overname, de verkoop van activa, joint venture of elke andere transactie die geheel of gedeeltelijk resulteert in een
  wijziging in de eigendomsstructuur van Clavis; of in het geval van een vennootschapsrechtelijke reorganisatie, faillissement, insolventieprocedure, of soortgelijke omstandigheden, indien deze procedures onder de toepasselijke wetgeving toegestaan zijn en in overeenstemming met de geldende bepalingen werden voltrokken;
 • met derde dienstverleners die namens ons en onder onze instructies handelen (als Verwerker), bijvoorbeeld voor het beheren van servers en voor het opslaan van back-up informatie. Deze derden kunnen de gegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden en onder de specifieke instructies van Clavis. Elk ander gebruik is verboden. Wij zullen standaard de door Clavis officieel erkende distributeur waar u uw Applicatie (abonnements-)licentie heeft verkregen, toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die u bezorgd heeft aan Clavis.

Clavis zal uw Persoonsgegevens niet aan andere derden meedelen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, tenzij wanneer dit vereist is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. In het bijzonder, kan Clavis uw Persoonsgegevens meedelen in de volgende omstandigheden:

 • om gevolg te geven aan een gerechtelijk bevel of het bevel van een bevoegde instantie of in andere gevallen toegelaten of vereist volgens de wet;
 • om te reageren op een noodsituatie, of om op enige andere wijze de rechten, eigendom en de veiligheid van derden, Gebruikers of de bevolking te beschermen.

Deze bestemmelingen kunnen zich in andere landen bevinden dan het land waar de Persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werden. Uw Persoonsgegevens zullen voornamelijk binnen de Europese Economische Ruimte overgedragen worden of naar andere landen die door de Europese Commissie erkend zijn omdat zij hetzelfde niveau van bescherming van Persoonsgegevens kennen.

Niettemin is het mogelijk dat dergelijke bestemmelingen zich bevinden in landen die geen passend beschermingsniveau bieden vanuit het standpunt van de AVG. In dat geval zal Clavis alle nodige maatregelen treffen om te verzekeren dat doorgiftes uit de Europese Economische Ruimte passend beschermd worden, zoals vereist door de AVG. Zo zal Clavis dergelijke doorgiftes op passende beschermingsmaatregelen baseren, zoals standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit zijn aangenomen, goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger of erkende certificeringsmechanismen samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger.

Enkel een beperkt aantal personen binnen Clavis zullen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens op een "need-to-know" basis (bv. sales medewerkers, het juridisch departement, het financieel departement, het IT departement, de verantwoordelijke voor de boekhouding, evenals bepaalde managers met een toegewezen bevoegdheid).

5. Welke Persoonsgegevens kan Clavis verzamelen of verwerken?

Informatie die u meedeelt

Wanneer u de Applicatie downloadt, installeert of gebruikt en/of wanneer u een Applicatie Account aanmaakt of wijzigt via de Licentieserver wordt u gevraagd om de volgende (optionele) informatie te verstrekken aan Clavis: gebruikersnaam, wachtwoord, naam en voornaam, e-mailadres, taal, naam van de instelling, KBO nummer van de instelling, vestigingsnummer van de instelling, adres van de vestiging, land, aard van de vestiging (kleuter/ lager/secundair), aantal leerlingen van de vestiging, functie van de gebruiker (administrator/leraar), leerjaar.

Daarnaast wordt u gevraagd om de volgende informatie te verstrekken aan Clavis wanneer u zich via de Websites of in persoon inschrijft om workshops en infosessies bij te wonen, om demoversies van de software aan te vragen, om door ons gecontacteerd te worden indien u interesse heeft in onze producten of diensten en/of om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven en mailings: naam, adres, e-mail adres, aard van de interesse (vb. nieuwsbrief), facturatiegegevens.

Automatisch verzamelde informatie

Afhankelijk van uw toestemming, als deze bij wet vereist is, kunnen wij en onze externe dienstverleners bepaalde technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over de manier waarop de Website, de Applicatie en de Licentieserver worden gebruikt. Dergelijke informatie kan bestaan uit:

 • apparaatgegevens: technische gegevens betreffende uw computer, mobiel toestel of ander apparaat waarop u de Applicatie downloadt, installeert of gebruikt of vanwaar u toegang zoekt tot de Licentieserver en de Website, waaronder het model, de producent, het besturingssysteem, de taalinstellingen, de apparaatinstellingen, de identificator van het apparaat, het gebruikte IP adres en het browsertype;
 • interactiegegevens met de Applicatie: profielinstellingen, het gebruik (incl. de frequentie) van de Applicatie en de Licentieserver.

Dergelijke informatie kan over het algemeen niet individueel aan u worden gekoppeld, maar indien dit toch het geval zou zijn, behandelen wij deze informatie als Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacy Reglement.

Sommige informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies wanneer u de Websites of de Licentieserver bezoekt, of wanneer u de Applicatie downloadt, installeert of gebruikt. Clavis gebruikt cookies en soortgelijke technologieën zoals omschreven in onze Cookie Policy. U gaat akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in lijn met uw huidige cookie-instellingen en met onze Cookie Policy. Als u niet akkoord gaat met het door ons gehanteerde gebruik van cookies, moet u uw browserinstellingen dienovereenkomstig instellen. U kunt uw toestemming altijd intrekken en uw keuze wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit invloed hebben op uw gebruikerservaring op de Websites, de Licentieserver en/of de Applicatie.

6. Is Clavis verantwoordelijk voor andere websites?

De Websites kunnen verwijzingen bevatten (door een hyperlink, banner of knop) naar andere sites die niet onder het toezicht van Clavis vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de producten of diensten die op deze websites worden aangeboden, noch voor enig ander gebruik van deze websites of voor de gegevensverwerking en de privacypraktijken van deze websites. Wij verzoeken u dan ook om steeds aandachtig het privacy reglement van deze websites na te gaan op het moment dat u deze websites bezoekt en alvorens u Persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

7. Op welke manier worden uw Persoonsgegevens beschermd door Clavis?

Clavis treft de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de Persoonsgegevens, en tegen elke andere onwettige vorm van Verwerking zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. Clavis vereist eveneens van elke dienstverlener of Verwerker die Persoonsgegevens namens Clavis verwerkt, dat hij dergelijke gepaste technische en organisatorische maatregelen treft.

Gelieve evenwel op te merken dat geen enkele elektronische overdracht of opslag van informatie 100% veilig is. Daarom kunnen we, ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, niet garanderen dat vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang nooit zal plaatsvinden.

8. Wat zijn uw rechten?

Onder de toepasselijke Privacywetgeving, en onder de daarin uiteengezette voorwaarden, heeft u de volgende rechten:

 • het recht om toegang te verkrijgen tot en inzage te verkrijgen van de Persoonsgegevens die Clavis over u bewaart;
 • het recht om uw Persoonsgegevens te laten rechtzetten;
 • het recht op uitwissing van uw Persoonsgegevens;
 • het recht om de Verwerking van uw Persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken;
 • het recht om, in bepaalde omstandigheden en omwille van gerechtvaardigde redenen, bezwaar aan te tekenen tegen de Verwerking van uw
  Persoonsgegevens (inclusief het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de Verwerking van Persoonsgegevens met het oog op directe marketing);
 • het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u uw rechten wilt uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving, of voor meer details en vragen met betrekking tot de gegevensverwerkingsactiviteiten van Clavis, kan u steeds contact met ons opnemen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen (samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of enig ander geldig identiteitsdocument) naar de Clavis-helpdesk zoals opgenomen in afdeling 11 van dit Privacy Reglement.

9. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Clavis wijzigt en verbetert de Applicatie, de Licentieserver en de Websites voortdurend via updates en upgrades. Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving, kan Clavis daarom te allen tijde dit Privacy Reglement geheel of gedeeltelijk wijzigen.

Clavis zal bovenaan het Privacy Reglement de datum aangeven wanneer deze voor het laatst werd gewijzigd. Het gewijzigde Privacy Reglement zal worden geacht beschikbaar te zijn voor de Gebruiker op de datum waarop deze via de update of upgrade in de Applicatie beschikbaar wordt gemaakt. De Gebruiker wordt geacht de wijziging(en) te hebben aanvaard indien hij het overeenstemmende vakje aanvinkt en de Applicatie verder gebruikt.

10. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan redelijkerwijs nodig is voor de hierin vermelde doeleinden te realiseren, tot maximum tien jaar na het einde van uw contractuele relatie met Clavis (indien van toepassing), tenzij kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn volgens de toepasselijke wetgeving.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit Privacy Reglement wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Hasselt en Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy Reglement.

12. Wie kan u contacteren in geval van vragen en verzoeken?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Reglement, of indien u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wenst uit te oefenen, kan u de Clavis helpdesk contacteren:

Clavis BV
Herkenrodeabdij 4B
3511 Hasselt, België
E-mail: privacy@clavisbooks.com
Website: www.clavisbooks.com